Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 GMT TRUST 153
2 FridayK9 RoyalForce 153
3 TieuLongNu LFY 152
4 TrienDaiHiep TheWorlds 151
5 xCoCo LFY 151
6 QuanEuro TRUST 150
7 Boss TheWorlds 150
8 GauDaiKa TRUST 149
9 SanSan 149
10 TuesdayFs RoyalForce 148
11 Voyeu TheWorlds 148
12 Matri TheWorlds 148
13 KingV TheWorlds 148
14 Tatukhamun TRUST 148
15 SundayAs RoyalForce 148
16 Rongar TheWorlds 147
17 LIFE RoyalForce 147
18 Owen TRUST8 147
19 TiGon RoyalForce 147
20 TaurieL TheWorlds 147