Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 GMT TRUST 158
2 TrienDaiHiep TRUST 157
3 TieuLongNu PROSUMER 157
4 FridayK9 PROSUMER 156
5 xCoCo PROSUMER 156
6 Fantasy TRUST 155
7 Boss PROSUMER 155
8 GauDaiKa TRUST 154
9 WongFat TRUST 154
10 KingV PROSUMER 154
11 TuesdayFs CaiBang 153
12 7ruyMenh PROSUMER 153
13 LinDan CaiBang 152
14 Phieurieu01 PROSUMER 152
15 Voyeu PROSUMER 152
16 TaurieL PROSUMER 152
17 AutoGau AppleCare 152
18 Tatukhamun TRUST 152
19 TuoiGiChoiChim TRUST 152
20 Owen TRUST8 152