Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 TieuLongNu RoyalForce 153
2 GMT TRUST 153
3 FridayK9 RoyalForce 153
4 TrienDaiHiep TRUST 152
5 xCoCo RoyalForce 152
6 QuanEuro TRUST 150
7 Boss TheWorlds 150
8 GauDaiKa TRUST 149
9 Matri TheWorlds 149
10 KingV TheWorlds 149
11 Voyeu TheWorlds 149
12 TuesdayFs RoyalForce 149
13 SundayAs RoyalForce 149
14 SanSan 149
15 Tatukhamun TRUST 148
16 Rongar TheWorlds 148
17 Lindan RoyalForce 148
18 LIFE RoyalForce 148
19 DarKLanceR TRUST 147
20 TaurieL TheWorlds 147