Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 GMT TRUST 153
2 MTS1009 TheWorlds 147
3 TiGon RoyalForce 147
4 CEO TRUST 146
5 Zeus RoyalForce 145
6 Z78 135
7 o0o STT 135
8 Raphael 134
9 MissMech MissClub 134
10 TGChanel RoyalForce 132
11 VirusHIV 131
12 peNgoc 131
13 QuangVinh 130
14 LyTinh TRUST2 130
15 TamKhung TheKing 130
16 MechXjnh 127
17 KhongBinhThuog TRUST 127
18 SatThan KimLonglx 127
19 Rin6 126
20 BanhGao 126