Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 GMT TRUST 158
2 MeoDaiKa TRUST 150
3 TiGon PROSUMER 147
4 Zeus 146
5 KhongBinhThuog TRUST 142
6 LyTinh VUTRU 141
7 Oranger 139
8 Z78 135
9 MissMech MissClub 135
10 o0o STT 135
11 Raphael 134
12 SatThan 134
13 TGChanel 132
14 VirusHIV 131
15 peNgoc 131
16 QuangVinh 130
17 songgio TRUST 130
18 TamKhung TheKing 130
19 Frost 129
20 QuyLe TruTien 128