Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Voyeu TheWorlds 148
2 LIFE RoyalForce 147
3 Owen TRUST8 147
4 Sccc 144
5 XinChao RoyalForce 143
6 Taxi 142
7 MagicGau TRUST8 142
8 Falcon Friends 142
9 PheCo 141
10 GMT2 TRUST8 140
11 THEMAXX Friends 140
12 BongCoMay RoyalForce 138
13 kute STT 138
14 MissMagic MissClub 137
15 MT1009 137
16 InJoker RoyalForce 136
17 DarkMagic S1 136
18 TunHD4 VIP 136
19 SivelNoni TRUST8 136
20 Zealot 135