Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Lindan RoyalForce 147
2 TaurieL TheWorlds 147
3 Vivian RoyalForce 144
4 NhungXjnhHD RoyalForce 141
5 PriMan RoyalForce 140
6 tapchoi STT 138
7 Bunting LFY 137
8 diemxua TheWorlds 135
9 MissPri MissClub 134
10 ToySoldierX Valhalla 133
11 Freyja 133
12 NaNam CaiBang 132
13 MarinPTV 132
14 shop VuiLaChinh 131
15 Angel07 131
16 BeCoiDay 130
17 Gaick Cauke 130
18 HTP 130
19 Pri47 TheWorlds 130
20 OcToi Valhalla 129