Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
41 automatic STT 147
42 TiGon PROSUMER 147
43 Honda67 TRUST 147
44 Sccc 147
45 Extreme PROSUMER 147
46 Beric 147
47 1Hit1Baby CaiBang 146
48 LeAnh 146
49 KaMa 146
50 THEMAXX LFY 146
51 Zeus 146
52 Taxi 146
53 AtaDaiKa 145
54 MagicGau TRUST8 145
55 GMTWife 145
56 72xGauBaBy TRUST 145
57 SuperLeon PROSUMER 145
58 CanMotCaiTen 145
59 Vivian LuongSonBac 145
60 mamiphilao 145