Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
8721 Tim1 1
8722 PhuongThuy 1
8723 qawewqe 1
8724 salesto 1
8725 SieuThi 1
8726 Starkkk 1
8727 tim2 1
8728 TranFor 1
8729 tranpho 1
8730 3roi 1
8731 picture 1
8732 MgSpaky 1
8733 MinTuan 1
8734 Lucidi11 1
8735 MechNO11 1
8736 lucidys 1
8737 Chinssu 1
8738 DVMKSLL 1
8739 Embi 1
8740 foce 1