Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Player

# Nhân vật Class Clan Cấp Điểm Giết Thời gian
1 keolevermax PICICO2005 116 6,438,985 940 21/8/19 lúc 15:01
2 1Hit1Baby RoyalForce 132 6,432,543 923 19/8/19 lúc 08:56
3 YBM02 123 6,426,533 941 20/8/19 lúc 14:03
4 BongCoMay RoyalForce 138 6,409,758 921 20/8/19 lúc 14:22
5 LaQuyen 131 6,396,444 902 22/8/19 lúc 16:56
6 Acau TRUST 120 6,390,981 926 22/8/19 lúc 19:49
7 haunam vodanh 130 6,369,984 906 20/8/19 lúc 20:27
8 0oGoogleo0 PICICO2005 115 6,364,106 902 20/8/19 lúc 19:49
9 KsDeAnh 118 6,357,324 920 20/8/19 lúc 13:06
10 NaNam CaiBang 132 6,292,894 882 22/8/19 lúc 15:59
11 carrot commandos 126 6,127,368 801 19/8/19 lúc 15:58
12 xNANGKTx PICICO2005 122 6,107,919 796 21/8/19 lúc 13:25
13 thiendinhck Cauke 133 6,051,531 684 19/8/19 lúc 08:18
14 VDK 116 6,021,875 618 20/8/19 lúc 18:32
15 Minhmobile KayaClub 119 5,976,289 671 21/8/19 lúc 12:46
16 SundayAs RoyalForce 148 5,907,904 403 19/8/19 lúc 20:46
17 KemSocola TRUST 123 5,874,157 523 19/8/19 lúc 13:06
18 ohwasana 120 5,612,464 796 19/8/19 lúc 12:08
19 Putin RoyalForce 137 5,594,145 753 22/8/19 lúc 12:08
20 NhungXjnhHD RoyalForce 141 4,290,879 494 20/8/19 lúc 20:46
21 MorionAta Canabis 121 2,884,441 439 22/8/19 lúc 00:18
22 72xGauBaBy TRUST 128 2,733,731 290 19/8/19 lúc 18:13
23 lNANGKTl PICICO2005 122 2,461,124 468 19/8/19 lúc 09:15
24 trinhykien3000 PICICO2005 123 2,164,088 527 21/8/19 lúc 14:22
25 She TRUST 116 1,534,983 257 19/8/19 lúc 01:54
26 CEO TRUST 146 1,221,451 215 19/8/19 lúc 18:13
27 Allelujah TRUST 124 839,986 234 19/8/19 lúc 01:54
28 GMT TRUST 153 815,828 298 19/8/19 lúc 01:54
29 TuesdayFs RoyalForce 148 776,897 168 19/8/19 lúc 21:06
30 JenniferLopez TRUST 130 743,217 258 19/8/19 lúc 18:13
31 CayGold1 113 358,520 312 21/8/19 lúc 15:20
32 PrisTheBaby PICICO2005 106 249,440 214 19/8/19 lúc 09:34
33 Lindan RoyalForce 147 176,575 194 19/8/19 lúc 20:46
34 evilways 87 0 479 20/8/19 lúc 13:59
35 PinoPan 117 0 171 21/8/19 lúc 22:11
36 zZRiderZz 64 0 9 22/8/19 lúc 19:03
37 hibuddy Shield 110 -2,923,500 550 22/8/19 lúc 14:56
38 abao vodanh 131 -3,040,773 682 20/8/19 lúc 13:39