Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Player

# Nhân vật Class Clan Cấp Điểm Giết Thời gian
1 XxMANAxX 115 6,236,685 848 14/12/19 lúc 08:28
2 byadrim AnhEMBACNAM 121 6,038,621 711 15/12/19 lúc 10:45
3 zZNoNoZz 110 4,681,769 917 15/12/19 lúc 10:06
4 DarkHeroo Pride 132 4,040,135 171 15/12/19 lúc 11:42
5 FridayK9 PROSUMER 156 3,262,050 971 14/12/19 lúc 10:06
6 bachlong47 HDDLHCM 127 3,138,028 819 14/12/19 lúc 04:57
7 IINDNII 105 2,200,898 630 15/12/19 lúc 01:47
8 1Cu2Hon Pride 131 1,816,782 223 15/12/19 lúc 11:42
9 Bazooka TRUST 151 1,659,398 489 14/12/19 lúc 15:33
10 72xGauBaBy TRUST 145 1,583,682 384 14/12/19 lúc 15:33
11 HDajCa Pride 127 300,526 276 15/12/19 lúc 11:42
12 Hoangst Pride 130 283,877 257 15/12/19 lúc 11:42
13 KemSocola TRUST 132 78,048 145 14/12/19 lúc 15:33
14 linhdeton99 124 -1,395,602 431 14/12/19 lúc 23:47